Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden gelden voor overeenkomsten die u als aanbieder (3000watt GmbH) via de website gumbies.nl met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, verzetten wij ons tegen het opnemen van eigen voorwaarden die u eventueel gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende regeling is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit zijn toe te schrijven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online winkelmandje:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer op de besteloverzichtspagina weergegeven.
Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u daar de betreffende keuze of voert u uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online shop naar de besteloverzichtspagina.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waardoor het contract tot stand komt.


(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract gebeurt per e-mail, deels automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch gewaarborgd is en in het bijzonder dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2)  De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.


§ 4 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht, de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de transporteur mee te delen. Indien u dit nalaat, laat dit uw wettelijke garantieaanspraken onverlet.


§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1)  Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2)  De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt wanneer u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of wanneer uw woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht om ook een vordering in te stellen bij het gerecht van een andere wettelijk bevoegde plaats blijft hierdoor onverlet.

(3)  De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II. Informatie over de klant

1. Identiteit van de verkoper

3000watt GmbH
Böttcherstr. 7
33609 Bielefeld
Duitsland
Telefon: 0521 329 332 99
E-Mail: info@gumbies.nlAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen online (ODR-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.


2. Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelmandje kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. 3.2. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

3.3. Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De wezenlijke kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in het desbetreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces apart aangegeven en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.


5.3. Bij levering in landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

5.4.  Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

5.5. De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de desbetreffende aanbieding onder een dienovereenkomstig aangeduide knop weergegeven.

5.6. Voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de verzending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 09.01.2020