Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

GUMBIES-Shop
3000watt GmbH
Böttcherstr. 7
33609 Bielefeld - Duitsland

Telefoon: +49 521 329 332 99
Fax: +49 521 329 333 01
E-mail: info@gumbies.nl

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.
Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen bij bestellingen via onze online shop vanuit Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Bij retourzendingen vanuit andere landen zijn de kosten voor rekening van de koper. Voor bestellingen via derde leveranciers, zie de respectievelijke regelingen. Bij bestellingen of winkelmandjes met uitsluitend B-ware modellen voor de halve prijs zijn de eventuele retourkosten voor rekening van de koper.


U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).
Naar
GUMBIES-Shop
3000watt GmbH
Böttcherstr. 7
33609 Bielefeld - Duitsland

Fax: +49 521 329 333 01
E-mail: info@gumbies.nl

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een papieren mededeling)
- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.